Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.

Кандидат студентска кампания 2017

Академичен прием 2017

ТУ - Атрактивен, иновативен, предизвикателен


  Представяне на фкултетите: Автоматика, Електротехнически, Енергомашиностроителен, Машиностроителен факултет, Електронна техника и технологии, Телекомуникации , Стопански, Приложна математика и информатика, Германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Френско обучение по електроинженерство

Кратко общо представяне на факултетите


  Скъпи кандидат-студенти, вероятно често сте чували тезата, че българската индустрия вече не съществува. Не е вярно! Един от основните проблеми на пазара на труда през последните 10 години е дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила, в ключови за развитието на българската икономика области, и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация. Доказва го и практиката с активното присъствие на бизнеса в Университета. На инициативите „Дни на кариерата“ и „Изложения на фирми“, които се провеждат два пъти годишно, участват традиционно повече от 100 фирми, компании и организации не само от България, които предлагат атрактивни стажове и работни места. Работодателските организации многократно са изразявала загрижеността си от все по-острата липса на подготвени квалифицирани специалисти в областта на техническите науки, което е възпираща причина за инвестициите и постигането на по-висок икономически растеж в страната.
  Световният опит показва, че развитието на промишлеността е национална кауза. Индустрията е не само средство за създаване на брутен вътрешен продукт (БВП), тя отговаря за поддържането на техническите умения и развитието на научния потенциал в едно общество. По последни данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2016 г., производството в промишлеността нараства с 4.30% на годишна база. Това е най-високият растеж на този индекс от юни 2015 г. насам. За същия период основният индекс на промишления оборот нараства с 6.93%. Ръстът на оборота на външния пазар достига едни от най-високите стойности през последните близо четири години – 14.08%. Спирачка пред този достигнат ръст е недостатъчната по количество и качество квалифицирана работна сила. От ангажимента на държавата зависи подготовката на технически кадри, както и създаването на бизнес климат, който да позволи на родното производство успешно да се развива. Решението на правителството да завиши издръжката на обучението в държавните висши училища на студентите от приоритетните за бизнеса специалности, подпомага конкурентоспособността на възпитаниците на ТУ. Защото най-голямото увеличение е за професионалните направления, в които можете да се обучавате при нас: Математика; Информатика и компютърни науки; Електротехника, електроника и автоматика; Машинно инженерство; Комуникационна и компютърна техника; Енергетика; Транспорт, корабоплаване и авиация; Общо инженерство и др.
  Над 150-те хиляди възпитаници на най-старото, най-голямото и най-авангардното висше техническо училище, задаващо стандартите във висшето техническо образование, вече 70 години изграждат индустрия, правят иновации, печелят конкурси, състезания и престижни награди, по света и допринасят за влиянието на ТУ в обществото.
  След няколко последователни години на предвидима, устойчива и успешна кандидатстудентска кампания, за настоящия прием академичното ръководство направи промени.

Проф. Любомир Димитров, зам.-ректор по учебна дейност и акредитация

От университета - отлични възможности, от кандидат-студентите – любов към техниката


  * Две нови инженерни специалности
  * Увеличен е приемът във Филиал Пловдив
  Действително имаме предвидима и успешна кандидат-студентска кампания, защото предизвикателствата на новите модерни технологии и продукти завладяват все повече младите хора. Въпреки жестоката конкуренция на университетите в чужбина и у нас, ние нямаме спад на приема. Надявам се отново да изпълним държавната поръчка без проблеми.
  Тази година Университетът предлага две нови инженерни специалности: Мениджмънт и бизнес информационни системи в Стопанския факултет и Мехатроника и комуникационна техника на немски език във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт.
  Във връзка с променящите се изисквания на пазара на труда и желанието ни да сме конкурентоспособни, рязко променихме учебните планове и програми на четири специалности, което наложи промяна на техните наименования поради новото им съдържание. Специалността Индустриални технологии в МТФ сега е Дигитални индустриални технологии; специалността Полиграфия във Филиал Пловдив вече е Дизайн, печат и печатни комуникации; специалността Хидравлика в ЕМФ е Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника и специалността Текстилна техника в същия факултет – Дизайн технологии за облекло и текстил.
  По отношение на държавната поръчка, след като проведохме срещи с представители на бизнеса, съобразихме приема с техните изисквания, който се запазва почти същият, но има нова вътрешна динамика. В направление Комуникационна и компютърна техника намаляваме бройките със 150 места, а в направление Машинно инженерство във Филиал Пловдив увеличаваме местата със 130, по специална заявка на военните заводи в Сопот и Казанлък.
  Единствената промяна при образуването на състезателния бал е отпадането на оценката от Държавните зрелостни изпити по български език и литература за специалността Компютърно и софтуерно инженерство.
  Повишихме с 25 лв. семестриалната такса за обучение, тъй като тя не бе актуализирана от 5 години и е една от най-ниските сред университетите у нас. Повишихме я, след като направихме обстоен анализ и отчетохме влиянието на различни фактори, включително и увеличението на минималната работна заплата. Всъщност тези пари са инвестиция, те ще се върнат при студентите с резултата от по-качествен образователен процес.
  Нов момент в организацията на приема е активното включване на членовете на Студентския съвет в кампанията. Безспорно по-въздействащи са срещите на кандидат-студентите със студентските екипи – те са по-непосредствени, откровени и мотивиращи. Средношколците виждат вдъхновяващи примери за успех. В Дните на отворени врати те ще се запознаят с възможностите на уникалната ни инфраструктура – техника, системи, съоръжения, апаратура - най-ново поколение - и резултатите от приложно ориентираните научни изследвания.
  Генерирахме допълнително съдържание в уеб пространството, каним кандидат-студентите да се възползват по-активно от онлайн информационните и комуникационни връзки при кандидатстването.
  Продължава успешната практиката наши представители да присъстват на национални олимпиади и състезания и да откриват победителите, най-добрите, които приемаме по първо желание.
  Мисля, че думите на един наш дипломант, казани по време на церемонията за връчване на дипломите, са най-красноречиви и са по-убедителни от всяка реклама: "Възпитаниците на Техническия университет – КАТЕГОРИЧНО ОТЛИЧНИ"!НТА, бр.2, 2017 г.

nta533_2017_ksk.html НТА