Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


[Назад]
Кандидат студентска кампания 2017

Факултет по телекомуникации

ФТК - ТРАДИЦИЯ, ПРИЕМСТВЕНОСТ, БЪДЕЩЕ


  Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време. Област, в която се влагат огромни инвестиции и работят водещи технологични компании в света, с най-ниска безработица и постоянна нужда от квалифицирани кадри.
  Факултетът по телекомуникации в ТУ е водещ в областта на комуникационните технологии в България, със 70-годишна традиция и опит в инженерното образование. Той предлага съвременно обучение за получаване на степените "бакалавър", "магистър" и "доктор". Специалностите са на първо място в професионално направление "Комуникационна и компютърна техника", съгласно Рейтинговата система на висшите училища в България.
  Във факултета се обучават около 1100 студенти – бакалаври, магистри и доктори на български и английски език, с високо квалифициран академичен състав - водещи учени и експерти в страната и чужбина.
  Обучението е изградено на основата на модерни учебни планове и програми, синхронизирани с водещите университети от Европа и света и с потребностите на пазара на труда. Добрите традиции и партньорства с водещи фирми от телекомуникационната индустрия, позволяват обучението да се провежда със съвременна, непрекъснато обновяваща се материална база - 32 лаборатории и компютърни класове, оборудвани с модерна апаратура и лицензиран софтуер, необходими както за процеса на обучение на студентите и докторантите, така и за провеждане на научни изследвания.
  Бакалаврите имат базова широкопрофилна подготовка в областта на телекомуникациите, притежават способност чрез самоподготовка да усъвършенстват знанията и уменията си, имат добра езикова култура, владеят компютърни технологии и поддържат подготовката си на нивото на съвременните изисквания на информационното общество. Получаването на бакалавърска степен е свързано с придобиване на знания и умения за работа, за проектиране, производство, поддръжка, експлоатация, инженеринг и техническо осигуряване на комуникационни компоненти, възли, устройства, системи и мрежи. Студентите могат да продължат своето образование като магистри по същата специалност. Обучението по специалността Телекомуникации е с 4-годишен срок и с възможност за специализация в направленията: Радиокомуникации, Комуникационни мрежи, Аудио и видео технологии и Комуникационни технологии.
  Факултетът поддържа тесни връзки с водещите български телекомуникационни оператори, с наши и чужди фирми в областта на информационните и комуникационни технологии - Виваком, Мобилтел, Теленор, Ериксон, Нокия-Алкател-Лусент, Сименс, Смартком и др.
  Благодарение на тясното партньорство с бизнеса, студентите получават стипендии, могат да участват в стажантски програми и различни видове допълнително и специализирано обучение във фирмите партньори на ФТК. Създадени са условия за активно участие на студентите в студентска мобилност по програма «Еразъм+». Участниците в програмата придобиват допълнителни знания и опит, разширяват своя мироглед и се докосват до съвременното европейско висше образование. Към настоящия момент, ФТК е страна по договори с над 25 университета по програма «Еразмус+».
  Възпитаниците на ФТК, дипломирали се в научно-образователните степени бакалавър, магистър или доктор, успешно се реализират професионално в областите: Информационни технологии в телекомуникациите; Интернет, компютърни и мобилни комуникации; Планиране, изграждане и администриране на фиксирани и мобилни комуникационни мрежи и системи; Наземни, спътникови, оптични и кабелни комуникационни системи и мрежи; Мултимедийни аудио и видео технологии, специализирани звукови и видео-ефекти, компютърно зрение, разпознаване на изображения и звук, радио и TV студийна дейност; Комуникационни устройства за бизнеса и бита, радиолокационни и радионавигационни устройства и системи, системи с повишена информационна сигурност; Дизайн на телекомуникационни, устройства, възли, мрежови елементи и услуги; Съвременни комуникационни технологии за обработка, съхранение и защита на информацията; Преподавателска дейност във висши и средни училища, научноизследователска и развойна дейност в институти и лаборатории, експертна дейност в национални и международни органи и структури в телекомуникациите.НТА, бр.2, 2017 г.

nta533_2017_ksk_ftk.html
[Назад]
НТА