Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


[Назад]
Кандидат студентска кампания 2017

ЕМФ започна представянето си пред бъдещите студенти от Димитровград – Р.Сърбия


  Пред абитуриентите на гимназия "Св.Св. Кирил и Методий" в Димитровград -, сред които през последните години интересът за записване в университетите от съседна България става все по-голям, бяха представени (17.02.) специалностите, изучавани в Енергомашиностроителния факултет.
  В най-големото инженерено ВУ в България студентите могат да следват четири бакалавърски специалности: Топлоенергетика и ядрена енергетика, Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти, Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника и Проектиране и технологии за облекло и текстил. В зависимост от избраната специалност, те изучават дисциплини, свързани с технологичните процеси и особеностите на ТЕЦ и ЯЕЦ; изучават енергетиката в по-малки мащаби и се учат да проектират и да изграждат инсталации за отопление и климатизация на сгради; учат за най-новите и развиващи се технологии, свързани с производство на електроенергия - ветрогенератори, хидроинсталации, ВЕЦ, ПАВЕЦ; развиват дизайнерски умения и се занимават не само с проектиране на облекло, производство на защитно и работно облекло, но и с проектиране и моделиране на конструкционни машини в текстилната индустрия.
  И от четирите специалности студентите излизат квалифицирани инженери: две от тях енергийни и две машинни инженери", сподели доц. Калин Филипов, зам.-декан на ЕМФ. Реализацията на специалистите е много голяма, както в България и в Сърбия, така и в страните от целия свят, тъй като енергетиката е основен икономически отрасъл в световен мащаб. Постоянно се търсят висококвалифицирани кадри, а стандартът на заплащане е също един от най-високите. За България хората, работещи в сектора енергетика са в топ три на получавани заплати и осигурителен доход. Текстилната индустрия също е една от основните в световен мащаб, в Сърбия е в класацията на най-развитите индустрии. Страната се слави с изключително широк износ на текстил и голямо производство. Над 1700 предприятия в областта работят, а заетостта в този отрасъл, само за Сърбия, е над 43000 души, изтъкна той.
  Доц. Филипов посочи, че студентите и кандидат-студентите от Сърбия, които имат възможност да се обучават в Техническия университет – София и в ЕМФ се ползват с привилегиите на Постановление №103 на Министерския съвет, което им осигурява възможност за дотиране от държавата, заплащане на държавна издръжка и субсидия на семестриалните такси. Освен стипендии, които се получават по Постановление 103, студентите имат право да кандидатстват и за европейски стипендии, които се получават след успешно полагане на изпитите от всеки семестър, в размер на 120 лева месечно. Студентите, които участват активно в учебния процес и по проекти могат да получат еднократни европейски награди, а фирми от сектора осигуряват и специални стипендии.
  Представителите на ЕМФ споделиха, че двама от студентите с най-висок успех получават стипендия за последните две години от следването си всеки месец в размер на една минимална заплата, а подписвайки договор и поемайки ангажимент, след завършване на образованието си, могат да започнат работа в българската ядрена централа "Козлодуй". На двама от студентите от горните курсове, които имат изявени постижения в обучението се дават еднократни стипендии в размер 1000 лева.
  Всички студенти имат възможност да работят по научноизследователски и приложни проекти, след което да посещават научни форуми, международни конференции, семинари и др. Студентите имат възможности за летни практики и стажове, които са платени, с размер на една минимална заплата, а студентът може да избере предприятие, в което да работи съвместно с ментор от страна на факултета и ментор от фирмата, добави доц. Филипов.
  Директорът на гимназия "Св.Св. Кирил и Методий" Снежана Симеонов сподели, че Министерството на образованието на Сърбия ще предостави на 27. февруари материали на димитровградските абитуриенти, за да ги запознае с възможностите за следване в българските ВУ.
  "Кампанията започва въз основа на годишния план на работа на нашето училище, а целта ни е да предоставим повече информация на учениците и бъдещите студенти и да им улесним пътя към тяхната бъдеща професия”, каза Симеонова, и добави: "Подсигуряваме условия на всички ВУ от България и от Сърбия, които проявят желание, да се представят на абитуриентите. На учениците трябва да се даде възможност да чуят информация от извора, за да могат да вземат по-лесно решението си, защото това е едно от най-важните решения на този етап от живота им, което определя тяхното бъдеще. "

НТА, бр.2, 2017 г.

nta533_2017_ksk_emf.html
[Назад]
НТА