Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


[Назад]
Кандидат студентска кампания 2017

ЕФ - потребността от електроинженери ще расте

Професионална реализация във водещи фирми


  Електротехническият факултет е сред първите и най-престижни факултети в структурата на Техническия университет и водещ факултет в България, където се подготвят висококвалифицирани електроинженери с професионална реализация във функциониращи сектори на икономиката на България и други държави.
  Дипломираните във факултета електроинженери са предпочитани от водещи частни и държавни фирми и организации в областта на електроенергетиката, електроснабдяването и електрообзавеждането на промишлеността, бита и транспорта. Обучението на студентите се провежда в зали и лаборатории, оборудвани със съвременна високотехнологична апаратура и стендове. Те осигуряват възможност за придобиване на знания и практически умения, улесняващи първоначалната реализация в производствени и проектантски фирми. Създават предпоставки за професионално развитие в частния бизнес, като ръководители на дейности свързани с производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, с проектиране и изграждане на нови производствени фирми и предприятия, с проектиране и производство на електроенергийни инсталации и съоръжения. По време на обучението си в ЕФ студентите получават възможността за участие в международни програми, провеждане на стажове и изработване на дипломни работи в европейски висши училища. Обучението на студентите се провежда от висококвалифицирани преподаватели с богат международен опит.
  В образователно-квалификационна степен "бакалавър" се обучават студенти в две специалности: "Електротехника" и "Електроенергетика и електрообзавеждане".
  В специалност "Електротехника", студентите изучават съвременните компютърни методи за проектиране и изследване на електроенергийни преобразователи и управляваща апаратура. Обучението се извършва в съвременна аудиторна и лабораторна среда с използване на модерна апаратура, компютърни технологии и софтуер. Компютърното моделиране и симулиране, съчетани с реални физически изследвания, осигуряват възможност за бърза адаптация на студентите към бъдещата им работа. Завършилите електроинженери бакалаври се реализират във фирми и организации извършващи конструиране, проектиране, изследване и анализ, експлоатация, инженеринг и управление в областта на производството, разпределението, потреблението и преобразуването на електрическата енергия.
  В специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане", студентите изучават високотехнологични компютризирани методи за проектиране, изследване и управление при производството, пренасянето, разпределението и потреблението на електрическата енергия. Обучението се извършва в съвременни зали и лаборатории по електрически измервания, електрически машини, електрически апарати, техника на високите напрежения, основи на автоматизацията, автоматизирано електрозадвижване и релейни защити, токове на късо съединение, електрическа част на електрически централи, електрически мрежи и системи, електрообзавеждане на механизми и агрегати, осветителна и инсталационна техника, електрически транспорт.
  Завършилите електроинженери придобиват възможността да се реализират във фирми и организации извършващи: управление на електроенергийната система; проектиране, изграждане и експлоатация на нови обекти за производство, пренос, разпределение и потребление на електроенергия в България и чужбина, в това число и съвременните технологии за производство на електроенергия от възобновяеми източници; експертно-консултантска дейност в областта на електроенергийната ефективност и електромагнитна съвместимост.
  Завършилите електроинженери придобиват възможността да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.НТА, бр.2, 2017 г.

nta533_2017_ksk_ef.html

[Назад] НТА