Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


[Назад]
За кандидат-студента

Академичен прием 2017

ТУ - атрактивен, иновативен, предизвикателен


  Скъпи кандидат-студенти, вероятно често сте чували тезата, че българската индустрия вече не съществува. Не е вярно! Един от основните проблеми на пазара на труда през последните 10 години е дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила, в ключови за развитието на българската икономика области, и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация. Доказва го и практиката с активното присъствие на бизнеса в Университета. На инициативите "Дни на кариерата" и "Изложения на фирми", които се провеждат два пъти годишно, участват традиционно повече от 100 фирми, компании и организации не само от България, които предлагат атрактивни стажове и работни места. Работодателските организации многократно са изразявали загрижеността си от все по-острата липса на подготвени квалифицирани специалисти в областта на техническите науки, което е възпираща причина за инвестициите и постигането на по-висок икономически растеж в страната.
  Световният опит показва, че развитието на промишлеността е национална кауза. Индустрията е не само средство за създаване на брутен вътрешен продукт (БВП), тя отговаря за поддържането на техническите умения и развитието на научния потенциал в едно общество. По последни данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2016 г., производството в промишлеността нараства с 4.30% на годишна база. Това е най-високият растеж на този индекс от юни 2015 г. насам. За същия период основният индекс на промишления оборот нараства с 6.93%. Ръстът на оборота на външния пазар достига едни от най-високите стойности през последните близо четири години – 14.08%. Спирачка пред този достигнат ръст е недостатъчната по количество и качество квалифицирана работна сила.
  От ангажимента на държавата зависи подготовката на технически кадри, както и създаването на бизнес климат, който да позволи на родното производство успешно да се развива. Решението на правителството да завиши издръжката на обучението в държавните висши училища на студентите от приоритетните за бизнеса специалности, подпомага конкурентоспособността на възпитаниците на ТУ. Защото най-голямото увеличение е за професионалните направления, в които можете да се обучавате при нас: Математика; Информатика и компютърни науки; Електротехника, електроника и автоматика; Машинно инженерство; Комуникационна и компютърна техника; Енергетика; Транспорт, корабоплаване и авиация; Общо инженерство и др.
  Над 150-те хиляди възпитаници на най-старото, най-голямото и най-авангардното висше техническо училище, задаващо стандартите във висшето техническо образование, вече 70 години изграждат индустрия, правят иновации, печелят конкурси, състезания и престижни награди по света и допринасят за влиянието на ТУ в обществото.
  След няколко последователни години на предвидима, устойчива и успешна кандидатстудентска кампания, за настоящия прием академичното ръководство направи промени.

70 години Традиция в успеха, защото Ние успяваме!


  "... Ние непрекъснато се стремим да поддържаме високо равнище на компетентност, ангажираност и мотивираност на академичния състав, да подобряваме практическата приложимост на обучението и административното обслужване на учебния процес, да повишаваме изискванията към студентите и докторантите. Неизброими са възможностите, инициативите и предизвикателствата пред нашите преподаватели и възпитаници за постигане на индивидуалните и общите ни цели, както и високата оценка на обществото за нас.
  Университетът е вечно млад дух, събрал в себе си хиляди емоции, очаквания, желания, мечти, надежди. Благодаря на тези, които го създадоха, благодаря на тези, които го развиват, благодаря и на тези, които ще дадат всичко от себе си, той да пребъде!"
  Проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на ТУ – София


  Представяме ви част от факултети на ТУ, а пълната информация за всички тях, департаментите и филиалите на Университета, можете да прочетете в електронното издание на в. НТА (http://81.161.244.115/nta.tu-sofia.bg/), посветено на академичния прием 2017 г. Ще разберете интересни факти и ще се информирате за неща, които можете да откриете само в нашето специализирано издание. Пожелаваме ви успех в предстоящото кандидатстване!

  ЕФ - потребността от електроинженери ще расте

  Професионална реализация във водещи фирми
  Електротехническият факултет е сред първите и най-престижни факултети в структурата на Техническия университет и водещ факултет в България, където се подготвят висококвалифицирани електроинженери с професионална реализация във функциониращи сектори на икономиката на България и други държави. (...)

  ЕМФ започна представянето си пред бъдещите студенти от Димитровград - РСърбия

  Пред абитуриентите на гимназия "Св.Св. Кирил и Методий" в Димитровград сред които през последните години интересът за записване в университетите от съседна България става все по-голям, бяха представени (17.02.) специалностите, изучавани в Енергомашиностроителния факултет.
  В най-големото инженерено ВУ в България студентите могат да следват четири бакалавърски специалности: Топлоенергетика и ядрена енергетика, Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти, Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника и Проектиране и технологии за облекло и текстил. (...)

  ФА - Обучение за работа с най-новите приложно-практически алгоритми за управление

  Факултет "Автоматика" (ФА) е водещ център за научни изследвания и обучение в България в областта на автоматичното управление. Научната дейност на академичния състав е призната в цял свят чрез участие в престижни конференции и публикационна дейност в реномирани списания. (...)
  Новата интердисциплинарна специалност "Мехатроника и информационна техника" във ФаГИОПМ
  Широк спектър от възможности за успешна реализация
  Най-големият образователен проект на Германската служба за академичен обмен – ФаГИОПМ, създаден в ТУ – София през 1990 г. по силата на българо-германска междуправителствена спогодба, вече 26 години работи изключително успешно. Обучението се финансира от DAAD, благодарение на което с германско оборудване са изградени множество лаборатории и компютърни класове, както и богата библиотека с повече от 10 000 тома учебници, научна литература и периодични издания. (...)

  ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

  Знания и умения от световни лидери
  Професионалното направление, към което спада обучението по специалност Електроника във ФЕТТ, през последните две учебни години (2014-2015 и 2015-2016) заема първо място в рейтинга на Министерството на образованието и науката за висшите училища в Република България. То дава широка основа от теоретични знания и практически умения за приложение в областите: електроника, микроелектроника, енергетика, отбрана, финанси, търговия, комуникации, индустрия, транспорт, туризъм, медицина, земеделие. (...)

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ФПМИ)

  Солидната подготовка и извънаудиторна работа
  ФПМИ има почти 50-годишнa история. Създаден е на 29.09.1970 г. като Център по приложна математика, 1987 г. е преименуван в Институт по приложна математика и информатика, а от 2000 г. е преобразуван във ФАКУЛТЕТ ПО ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА.В периода 2000 – 2014 г. ФПМИ провежда обучение в степените "бакалавър" и "магистър" по "Приложна математика", а от 2014 г. се създава хибридната специалност "Приложна математика и информатика". През 2012 г. стартира обучение в степента "бакалавър" по "Инженерна физика" с титуляри на повечето дисциплини от Департамента по приложна физика (ДПФ) и Факултет електронна техника и технологии (ФЕТТ). В отговор на бързо нарастващата потребност от кадри в ИТ сектора, ФПМИ разширява обхвата на предлаганите образователни услуги с предстоящата нова специалност "Информатика и софтуерни науки", степен "бакалавър". (...)

  ФТК - ТРАДИЦИЯ, ПРИЕМСТВЕНОСТ, БЪДЕЩЕ

  Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време. Област, в която се влагат огромни инвестиции и работят водещи технологични компании в света, с най-ниска безработица и постоянна нужда от квалифицирани кадри. Факултетът по телекомуникации в ТУ е водещ в областта на комуникационните технологии в България, със 70-годишна традиция и опит в инженерното образование. (...)

  МФ и Фондация "ЕВРИКА"
- Подкрепа и развитие на студенти и млади изследователи с изявени способности в областта на машиностроенето
  Машиностроенето е основен сектор в българската икономика. Той е предимно експортно ориентиран, а негов най-голям пазар са страните от ЕС (76.4% от износа). Техническото и технологично развитие и обновяване на бранша, неговото развитие в съответствие със съвременните тенденции зависят и изключително от качеството на подготвяните специалисти. Водени от очертаващата се тенденция на нарастване на броя на тези специалисти, която може да създаде необходимия потенциал за усвояване на нови технологии и продукти за българската икономика, както и грижа за най-младите, проф. д-р Милка Вичева - декан на МФ и г-жа Боряна Кадмонова – изпълнителен директор на Фондация "ЕВРИКА", подписаха (08.12.2016 г.) Договор за сътрудничество и взаимодействие. (...)

  СФ - първи сред висшите училища в страната

  През 2016 г. Стопанският факултет отбеляза 25 години от основаването си. През този период той се утвърди като водещ в обучението по управление в индустрията и публичната администрация в страната. Показателна за това е класацията на професионалните направления на МОН за 2016 г. Двете професионални направления, "Общо инженерство" и "Администрация и управление", по които СФ обучава, заеха челни места сред висшите училища в страната. (...)
НТА, бр.2, 2017 г.

nta533_2017_ksk_obsto.html
[Назад]
НТА