Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


[Назад]
Кандидат студентска кампания 2017

ФА

Обучение за работа с най-новите приложно-практически алгоритми за управление


  Факултет "Автоматика" (ФА) е водещ център за научни изследвания и обучение в България в областта на автоматичното управление. Научната дейност на академичния състав е призната в цял свят чрез участие в престижни конференции и публикационна дейност в реномирани списания.
  Факултетът е създаден през 1974 г. и структурата му включва пет катедри: "Автоматизация на електрозадвижванията", "Автоматизация на непрекъснатите производства", "Електроизмервателна техника", "Системи и управление" и "Теоретична електротехника", в чийто състав работят много млади преподаватели, които съчетават добри практики на утвърдени в професията преподаватели, като същевременно дават и съвременно звучене на академичната тематика.
  Обучението е на българ¬ски, английски, немски и френски език за студенти в 12 от общо 16 ос¬нов¬ни факултета на ТУ в бакалавърската специ¬алност "Автоматика, инфор¬ма¬ци¬онна и управляваща техника" (АИУТ) .
  Спецификата на обучението се състои в съчетаване на интердисциплинарни знания по: моделиране на разнородни процеси в технически и организационни системи; електротехника; електроника; компютърни науки и компютърни приложения; вградени системи за управление; теория на управлението; изследвания в областта на биоелектроинженерството, биоинформатиката и биотехнологиите; разработване на прецизни мани¬пу¬лаци¬онни роботи с общоинженерни, природонаучни, хуманитарни, икономически знания и усвояването на чужд език. Педагогическият опит на преподавателския екип ефективно се изпол¬зва за обуче¬ние на спе¬циалисти, при¬добиващи актуални знания, навици и умения по изграждането и раз¬ви¬тието на техничес¬ко¬, алгоритмично, програмно и информационно осигу¬ря-ване на уп¬равлението на съвременните техно¬логии и производства.
  Специализиращата подготовка в специ¬алност АИУТ се придобива чрез групи от профилиращи дисциплини, форми¬ращи модули: "Системи и управле-ние"; "Информационно-измервателна тех¬ника"; "Електро-задвижване и автоматизация на машини"; "Индустриална управляваща тех¬ника"; "Биоелектроинженерство" и "Робототехнически системи" в ОКС "бакалавър".
  Добра практика е взаимното гостуване под различни фирми от индустрията, което позволява да се следят техническите тенденции, да се обновява лабораторната база, студентите да се запознават с новостите от областта на автоматиката. Преподаватели обучават и се обучават за работа с приложно-практически нови алгоритми за управление и технически средства за автоматизация.
  ФА разполага с лаборатории в ТехПарк ООД, в които се извършват научно-приложни изледвания и бизнес ориентирани проекти в биоинженерната сфера и робототехническите системи.
  ФА се гордее със своите възпитаници, които заемат ръководни позиции в различни сфери на живота. Тяхната обратна връзка води до модернизиране на учебни програми и въвеждане на съвременни методики на преподаване.

НТА, бр.2, 2017 г.

nta533_2017_ksk_fa.html
[Назад]
НТА