Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


[Назад]
Кандидат студентска кампания 2017

СФ

Представяне на Стопански факултет на ТУ-София за сп. Нов технически авангард


  През 2016 г. Стопанският факултет отбеляза 25 години от основаването си. През този период той се утвърди като водещ в обучението по управление в индустрията и публичната администрация в страната. Показателна за това е класацията на професионалните направления на МОН за 2016 г. Двете професионални направления, "Общо инженерство" и "Администрация и управление", по които СФ обучава, заеха челни места сред висшите училища в страната. Натрупаният опит през четвъртвековното успешно развитие дава основание на екипа на Факултета да се стреми към нови образователни и научноизследователски хоризонти. За следващата 2017-2018 учебна година факултетът започва прием на студенти по най-новата бакалавърска специалност "Мениджмънт и бизнес информационни системи".
  Създаден първоначално да подготвя високoква¬лифицирани инженер-мениджъри в областта на индустрията и сферата на услугите, СФ се развива динамично, за да отговори на тенденциите в съвременния сложен и взаимообвързан свят. Предлаганите учебни специалности отразяват все по-ясната необходимост от развитие на интердисциплинарното познание и комплексната подготовка на специалисти, които да съчетават техническия усет на инженера с практичността на икономиста и оперативността на мениджъра, юридическата компетентност и коректност на администратора, перспективното мислене на иноватора и социалната насоченост на хуманитариста. За да отговори на растящите нужди на обществения живот от такива специалисти СФ предлага модерно и съобразено с опита на водещи европейски университети обучение.
  Най-новата специалност в бакалавърска форма на обучение - "Мениджмънт и бизнес информационни системи" - подготвя специалисти със широк спектър от знания и умения, необходими да отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Специалността е насочена към развитие на умения за управление на бизнеса и на бизнес информационните системи. Тяхното придобиване предполага едновременно усвояване на познания както в областта на бизнеса, необходими на всеки управленски кадър, така и на знания в областта на инженерните науки и по-специално в сферата на внедряването, използването и управлението на съвременни бизнес информационни системи. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се бизнес среда.
  Студентите, придобили ОКС "бакалавър" и "магистър" по специалността "Индустриален мениджмънт" са специалисти, които съчетават познанията за индустриалните технологии и процеси със знанията за тяхната икономическа рационалност. Това комбинирано познание създава съвременните мениджъри на индустриалните фирми.
  Студентите, които се дипломират като специалисти с ОКС "бакалавър" и "магистър" по специалност "Стопанско упра¬вление" притежават широкоспектърни познания за управление на процеси, персонал, ресурси, фи¬нансови и информационни потоци. Специалистите, завършили специалността "Публична администрация" в бакалавърска и магистърска форма на обучение, притежават висока университетска култура, познания за обществото, икономиката, администрацията и доброто изпълнение на публичните политики, както и умения да използват съвременните информационни технологии и системи.
  Специалността "Мениджмънт в електроенергетиката" за придобиване на ОКС "магистър" е предназначена за бакалаври и магистри, завършили други инженерни специалности и за специалисти, работещи в електроенергийния сектор. Обучението съчетава изучаването на учебни дисциплини в областта на електроенергетиката със засилена подготовка по икономически и мениджърски дисциплини.
  Обучението се осъществява се по учебни планове и програми, разработени със съдействието на водещи европейски университети и съобразени със съвремените тенденции в областта на икономиката и управлението, инженерните и информационните технологии.
  Аакадемичният състав на факултета многократно е специализирал в световни университети. За преподаване се използват експерти от бизнеса, професионалните сдружения, изследователски лаборатории, публичната администрация, преподаватели от водещи университети. Всички специалности са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация с най-високата оценка "много добра".
  Студентите, дипломирали се по специалностите на СФ, са търсени специалисти от предприятията, както и в държавната и общинската администрация. Голям брой от завършилите заемат ръководни позиции в малки и големи фирми, държавни институции и неправителствени организации.
  Студентите имат на разположение добре обзаведени с мултимедия учебни зали и голям брой компютърни лаборатории. Факултетът има плодотворно сътрудничество с водещи университети в Германия, Великобритания, Франция, Белгия, Хонландия, Испания, Португалия, Русия, Литва, Латвия, Украйна, Македония и др. Академичният състав е специализирал във водещи университети и центрове в страната и чужбина по икономика, мениджмънт, инженерни, хуманитарни и правни науки. Факултетът е в партньорство с международни компании – AREVA, SAP и др.
  СФ е сред най-активните по отношение създаване на условия за мобилност в рамките на програма "Еразъм +" – сключени са 15 двустранни договора с университети от почти всички европейски държави, като през 2016 г. 21 студенти от факултета са посетили 7 държави. След успешното участие в проект "Студентски практики" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", през ноември 2016 г. СФ се включи в новия проект с 6 академични наставника.НТА, бр.2, 2017 г.

nta533_2017_ksk_sf.html
[Назад]
НТА