Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


[Назад]
Кандидат студентска кампания 2017

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ФПМИ)

Солидната подготовка и извънаудиторна работа


  ФПМИ има почти 50-годишнa история. Създаден е на 29.09.1970 г. като Център по приложна математика, 1987 г. е преименуван в Институт по приложна математика и информатика, а от 2000 г. е преобразуван във ФАКУЛТЕТ ПО ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА.В периода 2000 – 2014 г. ФПМИ провежда обучение в степените "бакалавър“ и "магистър“ по "Приложна математика“, а от 2014 г. се създава хибридната специалност "Приложна математика и информатика“. През 2012 г. стартира обучение в степента "бакалавър" по "Инженерна физика" с титуляри на повечето дисциплини от Департамента по приложна физика (ДПФ) и Факултет електронна техника и технологии (ФЕТТ). В отговор на бързо нарастващата потребност от кадри в ИТ сектора, ФПМИ разширява обхвата на предлаганите образователни услуги с предстоящата нова специалност "Информатика и софтуерни науки“, степен "бакалавър“.
  Структурата на ФПМИ включва 4 катедри: Математически анализ и Диференциални уравнения; Математическо моделиране и Числени методи; Информатика; Приложна физика. Преподавателите от факултета обучават студентите в ТУ на български, английски, немски и френски език по математическите дисциплини и по физика. Учебната среда и материалната база за научно-приложни изследвания се обновяват адекватно на технологичното развитие.
  Преподаватели и студенти участват в разработването на научни, научно-приложни и образователни проекти. От 1974 г. факултетът провежда ежегодно международна научна конференция "Приложения на математиката в техниката и икономиката“, на която изследователи, докторанти и млади учени обменят научни идеи и резултати. Благодарение на солидната подготовка и извънаудиторна работа, наши студенти традиционно печелят медали на олимпиади и състезания: Националната студентска олимпиада по математика, Националната студентска олимпиада по компютърна математика, и състезания по физика. Наш студент е носител на много награди за високи постижения в областта на математиката, между които и два пъти наградата "Акад. Никола Обрешков" на фондация ЕВРИКА.

НТА, бр.2, 2017 г.

nta533_2017_ksk_fpmi.html
[Назад]
НТА