Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


[Назад]
Кандидат студентска кампания 2017

МФ и Фондация "ЕВРИКА" за

Подкрепа и развитие на студенти и млади изследователи с изявени способности в областта на машиностроенето


  Машиностроенето е основен сектор в българската икономика. Той е предимно експортно ориентиран, а негов най-голям пазар са страните от Европейския съюз (76.4% от износа). Водещите търговски партньори на българските машиностроителни предприятия са фирми от Германия, Италия, Франция. Техническото и технологично развитие и обновяване на бранша, неговото развитие в съответствие със съвременните тенденции в машиностроенето зависят и изключително и от качеството на подготвяните машиностроителните специалисти. Проблемът с недостига на висококвалифицирани кадри вече е очевиден за всички ръководители в бранша.
  Водени от очертаващата се тенденция на нарастване на броя на тези специалисти, която може да създаде необходимия потенциал за усвояване на нови технологии и продукти за българската икономика, както и грижа за най-младите, проф. д-р Милка Вичева - декан на Машиностроителния факултет и г-жа Боряна Кадмонова – изпълнителен директор на Фондация "ЕВРИКА", подписаха (08.12.2016 г.) Договор за сътрудничество и взаимодействие.
  Двете страни се договориха да бъдат партньори при създаването и реализацията на програми и проекти за повишаване знанията, квалификацията и развитието на способностите на студенти и млади учени в областта на машиностроенето.
  Двете организации ще си сътрудничат при организирането на конференции, симпозиуми, семинари, изложби, конкурси и др., които обхващат студенти, млади изследователи и учащи се от средните училища. Като първа своя съвместна проява те ще организират Младежка научно–техническа конференция за студенти и докторанти на МФ. Фондация "ЕВРИКА" ще оказва помощ за създаване на творчески и други форми на студентско обединяване в клубни форми в областта на машиностроенето и ще ги подкрепя за осъществяване на дейности в страната и чужбина. Ще подпомага набирането на средства за стипендии за студенти в областта на машиностроенето и ще съдейства за създаването на трайни контакти с представители на производството, училищата и неправителствени организации, с които да се осъществяват съвместни дейности в подкрепа на студентите и младите учени. От своя страна МФ при ТУ ще предоставя на фондацията експертна и консултантска помощ чрез включване на представители в комисии за конкурси, подготовка и реализация на проекти, които осъществяват заедно и поотделно.
  Не на последно място двете организации ще си партнират за популяризация на знания в областта на машиностроенето сред деца и младежи и ще оказват помощ на техните учители в овладяването и разпространението на нови знания.НТА, бр.2, 2017 г.

nta533_2017_ksk_mf.html
[Назад]
НТА