Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.

Кандидат студентска кампания 2018

Академичен прием 2018

73 години Традиция в успеха, защото Ние успяваме!


  "... Ние непрекъснато се стремим да поддържаме високо равнище на компетентност, ангажираност и мотивираност на академичния състав, да подобряваме практическата приложимост на обучението и административното обслужване на учебния процес, да повишаваме изискванията към студентите и докторантите. Неизброими са възможностите, инициативите и предизвикателствата пред нашите преподаватели и възпитаници за постигане на индивидуалните и общите ни цели, както и високата оценка на обществото за нас.
  Университетът е вечно млад дух, събрал в себе си хиляди емоции, очаквания, желания, мечти, надежди. Благодаря на тези, които го създадоха, благодаря на тези, които го развиват, благодаря и на тези, които ще дадат всичко от себе си, той да пребъде!"
  Проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на ТУ - София
Реализираме потенциала на образованието в областта на техническите науки


  "Няма трудности, които студентите бързо да не преодолеят, особено, ако ТУ е техният избор с разум и чувства. Те много скоро ще видят, ще разберат, че Университетът е пълен с възможности за тяхното бъдеще.
  ***
  Поради големия интерес към компютърните и софтуерни науки и информатика от учебната 2018-2019 г. стартираме нова програма "Информатика и софтуерни науки" във Факултета по приложна математика и информатика. Направлението е ново за ТУ.
  ***
  И докато в компютърните и софтуерните науки нещата с липсата на кадри се стабилизират, бизнесът изпитва огромен недостиг от машинни инженери и енергетици.
  ***
  Голям недостиг за кадри има и в машиностроенето, особено след като големите машиностроителни предприятия изнесоха производството си извън София –Ботевград, Пловдив, Ямбол, Казанлък. Някои от тези компании обаче създадоха развойни центрове в столицата - Sensata, Festo, АВВ и др. и за тях търсят висококвалифицирани машинни инженери.
  ***
  Можем да се похвалим и с най-добре развитата система на програма "Еразъм +". Имаме възможност всеки студент да се обучава един семестър в някой от най-добрите университети на Европа. Избралите ТУ трябва да знаят, че обучението е по най-добрите образователни стандарти. Още от студентската скамейка младите хора, в екип с учени и изследователи, могат да се занимават с наука, която често решава практически задачи, поставени от производството.
  ***
  Наши възпитаници се представят успешно и печелят награди на български и международни престижни състезания и конкурси - НАСА, "Шел еко маратон", "Формула студент", Робокар и мн.др. Побеждават в международни състезания по индустриално инженерство, математика, чертане, електротехника, механика и др."
  
  Из интервю с проф. Любомир Димитров, зам.-ректор учебна дейност и акредитация, в. НТА, брой 1, 2018 г.Представяне на фкултетите


  ЕФ - потребността от електроинженери ще расте
  Професионална реализация във водещи фирми

  Електротехническият факултет е сред първите и най-престижни факултети в структурата на Техническия университет и водещ факултет в България, където се подготвят висококвалифицирани електроинженери с професионална реализация във функциониращи сектори на икономиката на България и други дъжави. (...)  ФА - Обучение за работа с най-новите приложно-практически алгоритми за управление

  Факултет "Автоматика" (ФА) е водещ център за научни изследвания и обучение в България в областта на автоматичното управление. Научната дейност на академичния състав е призната в цял свят чрез участие в престижни конференции и публикационна дейност в реномирани списания. (...)  ЕМФ - лидер при обучението на висококвалифицирани инженери

  По време на петдесетгодишната му история факултетът е спечелил репутацията на един от най-големите и най-престижните факултети в системата на Технически университет – София. В наши дни ЕМФ е лидер при обучението на висококвалифицирани инженери в областта на топлотехниката, топлоенергетиката и ядрената енергетика, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, хидравликата и пневматиката, а също така и текстилната техника. (...)  ФаГИОПМ - широк спектър от възможности за успешна реализация

  Най-големият образователен проект на Германската служба за академичен обмен – ФаГИОПМ, създаден в ТУ – София през 1990 г. по силата на българо-германска междуправителствена спогодба, вече 26 години работи изключително успешно. Обучението се финансира от DAAD, благодарение на което с германско оборудване са изградени множество лаборатории и компютърни класове, както и богата библиотека с повече от 10 000 тома учебници, научна литература и периодични издания. (...)  ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

  Знания и умения от световни лидери
  Професионалното направление, към което спада обучението по специалност Електроника във ФЕТТ, дава широка основа от теоретични знания и практически умения за приложение в областите: електроника, микроелектроника, енергетика, отбрана, финанси, търговия, комуникации, индустрия, транспорт, туризъм, медицина, земеделие. Обучението е в съответствие с най-новите постижения в областта на индустриалната електроника и високите технологии и е признато в Европейския съюз. (...)  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ФПМИ)

  Солидната подготовка и извънаудиторна работа
  ФПМИ има почти 50-годишнa история. Създаден е на 29.09.1970 г. като Център по приложна математика, 1987 г. е преименуван в Институт по приложна математика и информатика, а от 2000 г. е преобразуван във факултет. В периода 2000 – 2014 г. ФПМИ провежда обучение в степените "бакалавър" и "магистър" по "Приложна математика", а от 2014 г. се създава хибридната специалност "Приложна математика и информатика". През 2012 г. стартира обучение в степента "бакалавър" по "Инженерна физика". В отговор на бързо нарастващата потребност от кадри в ИТ сектора, ФПМИ разширява обхвата на предлаганите образователни услуги. (...)  ФТК - ТРАДИЦИЯ, ПРИЕМСТВЕНОСТ, БЪДЕЩЕ

  Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време. Област, в която се влагат огромни инвестиции и работят водещи технологични компании в света, с най-ниска безработица и постоянна нужда от квалифицирани кадри. Факултетът по телекомуникации в ТУ е водещ в областта на комуникационните технологии в България, със 70-годишна традиция и опит в инженерното образование. (...)  МФ - подкрепа и развитие на студенти и млади изследователи с изявени способности

  Машиностроенето е основен сектор в българската икономика. Той е предимно експортно ориентиран, а негов най-голям пазар са страните от ЕС (76.4% от износа). Техническото и технологично развитие и обновяване на бранша, неговото развитие в съответствие със съвременните тенденции зависят и изключително от качеството на подготвяните специалисти. (...)  ФАКУЛТЕТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Софтуерните технологии са немислима част от съвременния и отворен свят, в който живеем. Динамиката на развитие, тенденциите за устойчив растеж, солидните приходи и високото заплащане, налагат софтуерната индустрия като една от най-перспективните в националната икономика. Големият брой IT компании и високата цена на произвеждания продукт, обуславят изискването за много добре подготвени и високо квалифицирани специалисти, които да отговорят на предизвикателствата, изправени пред тях.
  Ето защо, интересът към обучението във факултет "Компютърни системи и технологии" е много голям. Факултетът е един от най-големите и престижни в ТУ - София. (...)  Френският факултет - един европейски старт в живота

  Подготовка във високотехнологични престижни специалности по информатика, телекомуникации, електроника, електротехника и автоматика предоставя Френският факултет на ТУ - София. След завършването си, възпитаниците получават френска инженерна диплома по програмите на елитните френски университети, призната като придобита във Франция от френските работодатели в България и по света. Благодарение на знанията си и дипломата, която придобиват, нашите възпитаници работят на ключови позиции във водещи компании по целия свят. (...)  МТФ - Силата на технологиите

  МТФ подготвя специалисти в областта на машиностроенето и технологиите със самочувствието на родоначалник на техническото образование в България. От първата учебна 1945/1946 година до сега са подготвени хиляди инженерни кадри, намерили професионална реализация както в промишлените предприятия в нашата страна, така и в много други страни по всички континенти. МТФ е бил винаги и водещ национален център в областта на научно-изследователската и приложната дейност.. (...)  ФТ - в подкрепа на креативността на студентите

  Студентите се обучават в областта на всички видове транспорт в три специалности: "Транспортна техника и технологии"; "Авиационна техника и технологии"; "Технология и управление на транспорта". Завършили намират реализация в производствените и ремонтните заводи, в проектантските, конструкторските и научно-изследователските звена и институти, в управленските структури и служби на Министерството на транспорта, във всички фирми, занимаващи се с транспорт и транспортни технологии. (...)  ФАИО - европейско образование тук и сега!

  Факултетът за английско инженерно обучение (ФАИО) е основан през 1992 г. В него се обучават студенти по широкопрофилната специалност "Индустриално инженерство". Обучението се провежда на английски език и се води по учебен план и учебни програми, които в голяма степен покриват съдържанието на специалността и специализациите към нея в Университета Брюнел, Великобритания и Университетския колеж в Дъблин, Ирландия. В учебния процес участват изявени преподаватели от почти всички факултети на ТУ, повечето са специализирали чрез съвместни проекти в задгранични университети. (...)  СФ - първи сред висшите училища в страната

  През 2016 г. Стопанският факултет отбеляза 25 години от основаването си. През този период той се утвърди като водещ в обучението по управление в индустрията и публичната администрация в страната. Показателна за това е класацията на професионалните направления на МОН за 2016 г. Двете професионални направления, "Общо инженерство" и "Администрация и управление", по които СФ обучава, заеха челни места сред висшите училища в страната. (...).Ти, избра ли специалността в ТУ !?НТА, бр.2, 2018 г.

nta540_2018_ksk.html НТА