Информационна

По Програма "ERASMUS+" - проект "Прилагане на европейски стандарти в полза на инженерното обучение в Камерун"

С активното участие на Френския факултет на ТУ - София приключва успешно международният университетски проект Mose-FIC


  От 2017 година Факултетът за френско обучение по електроинженерство изпълнява ERASMUS+ проект "Прилагане на европейски стандарти в полза на инженерното обучение в Камерун" с акроним Mose-FIC. Целта на проекта е с помощта и подкрепата, получена от международни партньори, да се постигне качествено инженерно образование в Камерун, отговарящо на най-високите европейски и международни стандарти. Френският факултет на Техническия университет - София е пълноправен член на консорциума, изпълняващ проекта, като съдействаше при изграждането на капацитет за инженерно обучение в Камерун, основаващо се на европейските стандарти. Имайки предвид основната цел на проекта, Френският факултет допринесе за нейното качествено постигане посредством своя опит при акредитирането по международни образователни стандарти, както и посредством директни знания и умения за постигането и поддържането развитието на качествена инженерна образователна услуга. Френският факултет е акредитиран от Държавната акредитационна комисия на Република Франция (CTI) по две инженерни специалности ("Електротехника, електроника и автоматика" и "Информатика и телекомуникации"), които са оценени и от Европейската мрежа за акредитация на инженерните обучение (ENAEE).
  Европейски партньори по проекта са три водещи инженерни университета. Технологичният университет в Троа (Франция), който е водещ университет в проекта, с научен ръководител проф. Тимоте Тури и административен ръководител г-н Тиери Булон. Другите два европейски университета са Университетът на Монс (Белгия). В проекта участват и основните инженерни висши училища на Камерун: Националното висше политехническо училище към Университета на Яунде, Институтът ИКАК-ИКАМ (висше учебно заведение на Католическия университет в Централна Африка, където се дипломират 650 инженери годишно), Институтът Сен Жан (Яунде, столицата на Камерун).
  Подкрепата, която беше оказана на камерунските университети в хода на изпълнението на проекта, се състоеше от цялостен системен подход, включващ всички елементи на качественото инженерно образование: определяне на цели, програма, основана на компетентностния подход, идентифициране на възможности за развитие, процес на акредитация, прилагане на промени и постигане на постоянно образователно качество. Подкрепата обхвана целия набор от свързани въпроси: педагогически, дидактически, институционални, икономически, административни, както и въпроси, свързани с външни отношения, управление и внедряване на адаптирани многоцелеви технологични платформи, по начин, посредством който да се осигури автономен и ефективен контрол на процеса на качество на образование. На всяка стъпка камерунският екип (преподаватели и административен персонал) беше обучен и подпомогнат да поеме всеки един компонент, необходим за получаване и поддържане на акредитация в рамките на тяхната собствена културна и социално-икономическа реалност.
  Преподаватели и административен персонал получиха възможност да проследят както квалификационни курсове във връзка европейските стандарти за качество на обучение, така и да изпълнят стажове в европейските университети, членове на консорциума. Във Френския факултет на ТУ - София се подготвяха, както хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, така и административен персонал. В резултат на всички положени усилия от страна на преподаватели и служители на Факултета бяха получени много положителни оценки не само от камерунските колеги, но и от учасниците от Франция и Белгия, което допълнително изгражда самочуствието ни, че предоставяме качествена образователна услуга на европейско ниво.
  Един от постулатите на проекта MOSE-FIC е да се счита, че инженерното училище е важна връзка в неговата социално-икономическа система. Ролята му е да даде възможност за развитие на икономиката и да повиши стандарта на живот. Следователноу трябва да поддържа, участва и развива социално-икономическата структура за пряка или косвена полза за максимален брой хора и участници. Силно структурираната подкрепа се фокусира върху всички фази на процеса (дефиниране на цели, програма и подход към уменията, дефиниране на промени, процес на акредитация, внедряване на промени, постоянно качество). Както бе казано, бяха разгледани всички въпроси (образователни, дидактически, институционални, икономически, административни аспекти, външни отношения, управление, внедряване на адаптирани многоцелеви технологични платформи), за да се гарантира автономно и ефективно управление на качествени процеси.
  С риск да пропусна някого, не мога да не отбележа основния принос на следните колеги, преподаващи във Френския факултет: доц. Людмил Стоянов, доц. Станислав Енев, доц. Християн Кънчев, доц. Димитър Дичев, проф. Иван Ячев, проф. Димо Стоилов, доц. Николай Хинов, доц. д-р Йорданка Марчева, гл. ас. д-р Мария Иванова, гл. ас. д-р Гергана Вачева, инж. Валентина Вълова и др. Като ръководител на проекта от българска страна, желая да изкажа горещата си благодарност на всички колеги, които съдействаха за постигане целите на проекта. Без техните неуморни усилия не биха се получили такива положителни резултати.
  Цялото придобито ноу-хау и общият метод на този проект подлежат на оценка и корекции от Научния съвет.
  Този проект даде възможност да се наблюдава, по време на изпълнението му, определена еволюция на камерунските университети в следните направления:
  - Осигуряване на нови подходи за управление;
  - Структуриране на качествен подход;
  - Еволюцията на педагогическите подходи и подхода на уменията;
  - Сближаване със социално-професионалните среди
  - Разгръщане на нови технологични платформи за обучение на инженери
  - И установяване на динамика на сътрудничество между бенефициентите с перспектива за отваряне към други национални и международни институции, с оглед на споделяне на опит.
  Постигнатите резултати бяха обобщени в книгата "НАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА АФРИКАНСКИ ПЪТ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА ИНЖЕНЕРНОТО ОБУЧЕНИЕ", представяща както спецификите на инженерното образование на Камерун и постигнатите резултати, така и пътищата за неговото развитие.
  Срещата по приключване на проекта се проведе от 19 до 23 септември 2022 г. в столицата на Камерун, гр. Яунде, при голям интерес на обществеността и водещи политически фактори на африканската държава.

  Всички участващи партньори в проекта са ентусиазирани от постигнатите резултати и ще работят по надграждането им с помощта на редица международни образователни инициативи.
  Повече информация за проекта може да се прочете на интернет страницата на адрес https://www.mosefic.eu/.

  проф. д.ик.н. инж. Кирил Ангелов


НТА, бр.7, 2022 г.

nta574_2022_07_01_01.html